Åpenhetsrapport 2023

Mazars AS sitt finansielle regnskapsår avsluttes 31. august.

I begynnelsen av 2022/2023 var vi fortsatt preget av Covid-pandemien og Russlands
invasjon av Ukraina, og har vært preget av økende rentenivåer og energikrise. I en tid preget
av usikkerhet, har Mazars’ rolle som tillitsbygger i samfunnet vært desto viktigere.

Mazars utøver sitt samfunnsoppdrag best gjennom våre tjenester, der målet er å bidra til et
sunt næringsliv, velfungerende kapitalmarkeder og trygge og gode arbeidsplasser for
fremtidens Norge.

Mazars ønsker å bli et mer synlig og attraktivt valg for både kunder og ansatte, og da er det
avgjørende med et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi skal være en arbeidsplass
hvor alle får realisere sitt potensial, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisk opprinnelse,
alder, bakgrunn, funksjonsevne, eller religiøs overbevisning.

Et mangfoldig team bidrar til at vi tiltrekker oss og beholder de beste hodene, og på denne
måten fortsetter å gi de beste rådene og er relevante for våre kunder.

Økonomisk sett ble 2022/2023 et godt år, med gode resultater og en omsetningsvekst på
35,9%. Denne veksten er godt hjulpet av fusjonen med Olstad Revisjon AS i Bergen som ble
gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2023. For å sikre fortsatt organisk
vekst har vi kontinuerlig søkelys på kompetanseheving og personlige utvikling av våre
medarbeidere.

Å være ansatt i Mazars’ handler imidlertid om mer enn å bare være faglig oppdatert. Det
dreier seg også om å handle etisk, opptre uavhengig og utvise god vurderingsevne. Derfor
er både våre globale Code of Conduct og våre verdier sentrale i vår daglige drift. De sier noe
om hvem vi er og hvem vi vil være, og veileder oss når vi står overfor krevende veivalg.

Mazars’ har ufravikelige kvalitetskrav til alle kundeleveranser og et kvalitetssystem som
omfatter alle deler av virksomheten vår. Disse sikrer at vi bygger tillit og bidrar til positiv
endring i samfunnet. I åpenhetsrapporten beskriver vi dette arbeidet i detalj.

Want to know more?

Document

Åpenhetsrapport 2023